Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu Flower Factory

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup u prodávajícího Grow Store s.r.o. v internetovém obchodě www.flowerfactory.cz. V obchodních podmínkách jsou uvedena práva a povinnosti prodávajícího a kupujících.

Prodávající: Grow Store s.r.o., IČ: 09774963, DIČ: CZ09774963.

1. Všeobecné dodací podmínky

Realizací obchodu s Grow Store s.r.o., fungujícího pod jménem e-shopu flowerfactory.cz (dále v textu jen "Prodávající/Dodavatel"), kupující souhlasí s níže uvedenými obchodními a záručními podmínkami. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je přiložen prodejní doklad, který je zároveň i dodacím a záručním listem. Údaje na prodejním dokladu si kupující ve vlastním zájmu ihned pečlivě zkontroluje. Pokud kupující objeví rozdíl mezi prodejním dokladem (fakturou) a dodaným zbožím, neprodleně kontaktuje prodávajícího. Chybí-li v zásilce prodejní doklad, kupující ihned informuje prodávajícího. Stížnost bude prověřena a případné nedostatky odstraněny.

2. Cena

Ceny na e-shopu a v kamenné prodejně se mohou lišit.
Všechny ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího (on-line nabídky na www.flowerfactory.cz), nebo individuálně dohodou (telefonicky +420 739 981 923, e-mailem info@flowerfactory.cz. Prodejní cena uvedená na objednávce je vzhledem ke kupujícímu vždy dodržena, není-li to možné, je kupující o tomto neprodleně informován a může se sám rozhodnout akceptovat zvýšenou cenu nebo objednávku zrušit. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

3. Platební podmínky

Kupující při zadání objednávky zadává jeden z níže uvedených způsobů úhrady objednaného zboží.

a. v hotovosti při převzetí zboží (osobně na prodejně)
b. platba dobírkou (zboží je zasláno prostřednictvím přepravce, který přebírá pro prodávajícího platbu od kupujícího)

Sazby za zásilky jsou uvedeny v dodacích podmínkách. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradí úplnou pořizovací cenu.

4. Objednávka zboží

Objednávání zboží probíhá prostřednictvím formuláře. Objednávkový formulář musí být pečlivě vyplněn, povinné údaje jsou označeny tučně a bez jejich uvedení nelze objednávku uskutečnit. Po vyplnění kupující odešle objednávku kliknutím na odkaz "Odeslat objednávku". Pokud kupujícímu z jakéhokoliv důvodu nefunguje přímé objednávání, objednávku lze zaslat jako obyčejný e-mail na e-mailovou adresu info@flowerfactory.cz. Další možností je zavolat na uvedené telefonní číslo +420 739 981 923, na kterém budou kupujícímu zodpovězeny veškeré dotazy. Živé rostliny jsou pouze k osobnímu odběru.

5. Přeprava a odběr zboží

Bezprostředně po samotném objednání kupující obdrží potvrzení o přijetí objednávky. Objednané zboží je standardně zasíláno kupujícímu na dobírku.

• Česká pošta – ČR – balík do ruky – obchodní balík/profi balík – přeprava po celé České republice
• Česká pošta – ČR – balík na poštu – obchodní balík/profi balík – přeprava po celé České republice
• Česká pošta – SK (Slovensko) – balík na poštu – přeprava po celé Slovenské republice

U zboží s rozměry nad 115cm nebo váhou nad 30kg si poštovné hradí zákazník sám i v případě objednávky nad 2.000kč.

Objednané zboží je také možné si osobně odebrat v našem kamenném obchodě během prodejní doby následující den, po telefonické dohodě ihned.
Otevírací doba v naší kamenné prodejny: Po-Pá 9.00 – 17.00, So 10.00 – 12.30, Ne - zavřeno

Zboží lze zaslat poštou na Slovensko na dobírku. Pokud objednané zboží není skladem, kupující o tom bude telefonicky nebo emailem informován. Zboží lze také objednat přes telefon na čísle +420 739 981 923. Prodávající zajistí dopravu zboží na místo určené kupujícím. Odpovědnost za rizika, spojená s přepravou zboží (ztráta, zničení, poškození zboží), nese přepravce. Kupující při převzetí zásilky od prodávajícího bezprostředně ověří stav a množství dodaného zboží, správnost druhu a úplnost zboží, aby v případě ztráty nebo poškození dodávky bylo možno uplatňovat náhradu škod u přepravce. V případě poškození zboží při přepravě kupující sepíše se zástupcem dopravce zápis o poškození zboží a o této skutečnosti neprodleně vyrozumí dodavatele. Veškeré přepravní služby se řídí aktuálním ceníkem České pošty. Ceny poštovného se mohou lišit dle hmotnosti a rozměrů zásilky – více viz. ceník České pošty. Při objednávce nad 2000,- poštovné po České republice zdarma. Neplatí pro Slovensko. U substrátů, substrátu hub, aktivního uhlí 25kg a kanystrů hnojiv (od 20l a výše) si poštovné hradí kupující.

Náš internetový obchod balné neúčtuje!!!

6. Reklamace zboží

V oprávněných případech prodávající zajistí opravu nebo výměnu vadného či poškozeného zboží kupujícímu, v záruční době zdarma. Kupující je povinen neprodleně po zjištění závady prověřit zboží a kontaktovat dodavatele. Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího - Žofínská 10, Ostrava 2, nebylo-li sjednáno jinak. Zboží určené k reklamaci bude přijato k reklamačnímu řízení:

a. s přiloženou kopií prodejního dokladu - není povinnost
b. zboží nesmí být kupujícím mechanicky poškozeno. Pokusy kupujícího o opravu zboží jsou nepřípustné a může na ně být pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!
c. prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch kupujícího v co nejkratším termínu, a to nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží kupujícímu dodáno. Prodloužení reklamačního řízení lze  pouze se souhlasem kupujícího.

V případě, že zboží nebude dodáno k reklamaci se všemi výše uvedenými náležitostmi, vystavuje se kupující nebezpečí prodloužení reklamačního řízení. Pokud bude zjištěno, že reklamace byla neoprávněná, hradí veškeré náklady s vyřízením reklamace kupující.

7. Záruka a omezení odpovědnosti za prodávané zboží

Na veškeré zboží, prodávané v internetovém obchodě www.flowerfactory.cz, se vztahuje záruka za vady, která počíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Délka záruční doby činí 24 měsíců. Délka záruční doby je vždy uvedena na prodejním dokladu, který slouží současně jako dodací a záruční list. Záruka se nevztahuje na závady:

• způsobené neoprávněným zásahem do zařízení
• v důsledku použití zboží k jiným než obvyklým účelům, nevhodným skladováním, neodbornou obsluhou, neodbornou instalací zařízení nebo jiným mechanickým poškozením
• zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN
• živelnými pohromami
• nedodržením pokynů stanovených výrobcem nebo prodávajícím v dokumentaci zboží

8. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat odpovědnou osobu Radka Lamžu, se sídlem Žofínská 10, Ostrava 2, IČ: 09774963, DIČ: CZ09774963, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo emailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

9. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou využity pouze k uskutečnění plnění vyplývajícího ze smlouvy uzavřené s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě, s výjimkou jejich předání v potřebném rozsahu dopravci za účelem doručení zboží kupujícímu. Bezprostředně po obdržení platby budou osobní údaje kupujícího za účelem zvýšené bezpečnosti ochrany smazány, a nebudou za žádných okolností poskytnuty třetí osobě.

9.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.2 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. Řešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Závěrečná ustanovení

Veškeré objednávky, které jsou kupujícím odeslány do internetového obchodu www.flowerfactory.cz se považují za závazné. Odesláním objednávky kupující dobrovolně a bezvýhradně akceptuje a souhlasí s veškerými ustanoveními těchto všeobecných obchodních a záručních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících. Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé nahráváním, načítáním jeho stránek do počítače kupujícího, špatnou funkcí nebo nedostupností jeho stránek a jakékoliv náhrady škod nejsou tedy provozovatelem akceptovány a nebudou hrazeny. Případné dotazy budou kupujícímu s ochotou zodpovězeny.

  O nás

Jsme specializovaná prodejna se zahradní a pěstební technikou pro pěstování rostlin nejen pod umělým osvětlením s tradicí od roku 2000. Zabýváme se také pěstováním a prodejem sazenic a semen chilli, zeleniny, bylinek, palem, masožravých a tropických rostlin.

  Otevírací doba
Pondělí 9:00 - 17:00
Úterý 9:00 - 17:00
Středa 9:00 - 17:00
Čtvrtek 9:00 - 17:00
Pátek 9:00 - 17:00
Sobota 10:00 - 12:30
Neděle Zavřeno
  Kontakt
  Grow Store s.r.o.

Žofinská 233/10
702 00 Ostrava

Tel.: +420 739 981 923
E-mail: info@flowerfactory.cz
Mapa jak se k nám dostanete.

©2000-2024 - Flower Factory, Design: www.brgr.org, Realizace: 3solutions, s.r.o.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zboží bylo vloženo do košíku.

Celkem máte v košíku:

ks zboží za
PŘEJÍT K OBJEDNÁVCE

Zapomenuté heslo